پیشران کارآفرینی"پیشران توسعه کارآفرینی" بعنوان یک ساختار هدفمند، متمرکز و با تأکید بر پرورش کارآفرینان مولد و با هدف بسترسازی مناسب برای ایجاد و توسعه کسب و کارهای پر رشد در فضای بهبود یافته و کارآفرینانه، در نظر دارد جهت افزايش ضريب بهره برداري از فرصت هاي فناورنه در کشور و توليد ثروت از اين مسير اقدامات قابل توجهي را صورت دهد.

شبکه پیشران

🔵 شبکه تسهیلگری و شتاب دهی با هدف هم افزایی و بهینه سازی منابع
🔵 شبکه ای از نقش آفرینان اصلی زیست بوم کارآفرینی
🔵 ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻴﺎﻥ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﺎﻥ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻥ ﻫﻤﻜﺎﺭ
اهداف پیشران


🔵 تقویت زیست بوم کارآفرینی منطقه از طریق فرهنگ سازی و آموزش
🔵 توسعه کارآفرینی و اشتغال پایدار با پتانسیل رشد بالا از طریق شکل گیری و پایدار سازی کسب و کارهای نوپا در منطقه
🔵 شکل گیری کسب و کار های پر بازده در منطقه
🔵 ایجاد اشتغال پایدار در منطقه(اشتغال مستقیم و غیر مستقیم )
🔵 راه اندازی مرکز شکل گیری کسب و کارها (فضای کار اشتراکی) ویژه کسب و کار های نوپا در منطقه
🔵 تربیت و بازآموزی مربیان بومی و متخصص کارآفرینی و فنی در منطقه